Bolsas MEC: Convocatoria 2022/2023

Si eres estudiante de Bacharelato, FP ou Universidade, este ano non terás que agardar ata xullo para solicitar a túa bolsa. A convocatoria xeral de bolsas permanecerá aberta desde o 30 de marzo ata o 12 de maio de 2022.

Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. (BOE 23 de febreiro de 2022).

Os alumnos que poden solicitar as devanditas bolsas son que cursen as seguintes ensinanzas:

  • Primeiro e segundo cursos de bacharelato.
  • Ensinanzas artísticas profesionais.
  • Ensinanzas deportivas.
  • Ensinanzas artísticas superiores.
  • Estudios relixiosos superiores.
  • Estudios de idiomas realizados en escolas oficiales de titularidade das administracións educativas, incluida a modalidade a distancia.
  • Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso a formación profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de FP.
  • Ciclos formativos de grao básico.

Sección de Bolsas

981 184 741 / 981 184 742 / 981 185 725 / 881 881 647
Becas y ayudas para estudiantes | Ministerio de Educación y Formación Profesional (becaseducacion.gob.es)

Post relacionados