Best WordPress Theme based on Material Design - Materialize is a freemium WordPress theme developed by myThem.es

Programacións didácticas

por MM
Adaptacións das programacións didácticas por causa da COVID-19

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler Máis
Admisión 2020/2021

Admisión 2020/2021

por MM

Admisión de alumnado para o curso 2020/2021

Novos prazos de presentación de solicitudes de admisión: do 11 ao 18 de maio de 2020.

As solicitudes presentadas entre o 19 de maio e o 26 de xuño serán recollidas e rexistradas como presentadas fóra de prazo, a partires do 26 de xuño deben ser entregadas na Inspección Educativa.

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

Presentación en: Papel (Anexo II) ou mediante admisionalumnado

Prazas vacantes para o curso 2020/2021 (Actualizadas a 16/05/20)

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes.

Ler Máis